การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หน้าที่ของครอบครัว
–  ดำเนินการจัดการศึกษาเรียนรู้ไปตามแผนการศึกษาของครอบครัว
–  ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อาจมีการปรับจุดเน้นของสาระและปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ได้ตามพัฒนาการของตัวผู้เรียน
–  จัดทำรายงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สำนักงานฯ กำหนด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
–  ปรับปรุงการจัดการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด หากได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการปรับปรุงจากทางสำนักงานฯ
–  กรณีถูกสั่งให้เลิกจัดการศึกษา โดยที่เห็นว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม ครอบครัวสามารถดำเนินการอุทธรณ์หรือฟ้องร้องตามกระบวนการทางกฎหมาย

หน้าที่ของสำนักงานฯ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทางเลือกสำหรับการเรียนการสอนที่ดี

น่าเรียน  การจัดการเรียนการสอนที่ดีหลายท่านเข้าใจว่าเป็นบทบาทของครูผู้ทำหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน             เพียงผู้เดียว…

ในชีวิตจริงของผู้เรียนจะเรียนรู้ได้จากหลายมิติด้วยกัน  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ดีจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในทุกมิติ  เช่น  ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยตรง  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยการให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นๆ  ผู้ปกครองมีหน้าที่ตั้งเป้าและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่ติดตาม  แนะนำ  ส่งเสริม  ช่วยเหลือให้การจัดการเรียนรู้ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อนนักเรียนมีหน้าที่…

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น